Zákaznícky servis

Aby vám nábytok vydržal čo najdlhšie je potrebné sa oň náležite starať.

 1. drevený povrch nikdy nečistite mokrou handrou! Použite mierne navlhčenú bavlnenú handričku.
 2. nábytok nevystavujte nadmernej vlhkosti. Ideálne je udržiavať v miestnosti vlhkosť okolo 40 – 60 %. Drevenému nábytku prospieva aj pravidelné vetranie či zvlhčovanie ovzdušia ak je to potreba.
 3. nábytok nevystavujte prudkým zmenám teploty.
 4. nábytok neumiestňujte blízko zdrojov tepla. Nevystavovujte priamemu slnečnému žiareniu, ktoré nepriaznivo vplýva na zmenu farebnosti povrchu.
 5. prípadnu vyliatu tekutinu utrite čo najskôr dosucha mäkkou bavlnenou handrou. 
 6. na drevený nábytok neukladajte mokré a vlhké predmety, ktoré zanechajú na nábytku nepekné stopy.
 7. zabráňte priamemu styku s horúcimi predmetmi používaním podložiek. 
 8. pre správne fungovanie kovania na nábytku je potrebné odstraňovať nahromadený prach a nečistoty, ktoré by mohli znížiť jeho funkčnosť. 
 9. zabráňte nadmernému zaťažovaniu, ktoré by mohlo nábytok poškodiť.
 10. v prípade použitia polotovarov pri výrobe nábytku, dodržuje technické pokyny výrobcu.

 

Každá povrchová úprava si vyžaduje svoju špecifickú starostlivosť.

Obyčajná bavlnená handrička je najlepší priateľ dreva, nevhodné sú handričky  obšité syntetickou niťou, ktoré môžu poškriabať povrch dreva.

Viac o udržiavaná nábytku s rôznou povrchovou úpravou sa dočítate TU

 

 

1. Úvodné ustanovenia
1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky ( ďalej len “VOP”) sa aplikujú na všetky zmluvy, medzi kupujúcim a samostatne zárobkovo činnou osobou s obchodným menom: Michael Hollý – Drevodej, so sídlom SNP 3/20, 916 01 Stará Turá, IČO: 48 204 170, DIČ: 1086829073 ( ďalej len “predávajúci”) uzatvorených prostredníctvom internetovej stránky www.drevodej.sk a https://www.facebook.com/drevodej/

Kontaktné údaje predávajúceho
Michael Hollý – Drevodej
SNP 3/20, 916 01 Stará Turá
tel.: +421 908 084 679
email: michael.holly@drevodej.sk
IČO: 48 204 170
DIČ: 1086829073
Zapísaný v OU-NM-OZP–2015/006288-2 č. živnostenského registra 320-17084
Nie je platcom DPH

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI (Slovenská obchodná inšpekcia) pre Trenčiansky kraj Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Tel. č. 032/640 01 09; fax č. 032/640 01 09
https://www.soi.sk/
https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

1.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto VOP a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté medzi kupujúcim a predávajúcim, na základe ktorej predávajúci dodá tovar alebo službu kupujúcemu (ďalej len “kúpna zmluva”) a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácií. 

1.3. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od VOP, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred VOP.

1.4.Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto VOP bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny VOP sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých VOP, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1. Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba, ktorá využíva služby alebo nakupuje výrobky ako spotrebiteľ.

2.2. Kupujúci si môže tovar objednať obvyklým spôsobom – osobne, telefonicky, e- mailom lebo prostredníctvom internetovej stránky. Objednávka sa stáva záväznou až po jej oficiálnom potvrdení predávajúcim so stanovenou cenou a predbežnou dodacou lehotou. 

2.3. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy ( ďalej len “zmluva”), ku akceptácií ktorej sa vyžaduje uhradenie zálohy kupujúcim vo výške 50% – 100% z kúpnej ceny objednaného tovaru. Úhrada prevodom musí byť pripísaná maximálne do 3 dní odo dňa vystavenia objednávky, inak predávajúci nemôže garantovať dohodnutý termín dodania. Zostávajúcu časť zákazník uhradí po dodaní zásielky na základe daňového dokladu – faktúry, ktorá zároveň slúži aj ako záručný list. 

2.4. Kúpna zmluva je zároveň záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailovej správy kupujúceho zaslanej predávajúcemu a/alebo vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného folmulárika na internetovej stránke predávajúceho a /alebo vo forme telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu ( ďalej len “objednávka”)

2.5. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je telefonické alebo e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru/služby požadovaného kupujúcim označené ako “potvrdenie objednávky”.

2.6. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru/služby, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru alebo služieb, údaj o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné miesto, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.) prípadne iné dôležité údaje. 

2.7.  Kupujúci berie na vedomie, že po odoslaní objednávky budú ním dobrovoľne uvedené osobné údaje spracúvané za účelom jej spracovania a vybavenia v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre interné účely predávajúceho, a v prípade, ak kupujúci (objednávateľ) uvádza aj údaje tretej osoby oprávnenej prevziať tovar a služby, že tak robí iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami z týchto VOP.

2.8. Pri registrácií alebo odoslaní objednávky môže nakupujúci udeliť súhlas so zasielaním aktuálnej ponuky a komerčných informácií prostredníctvom pošty (e-mail) na e-mailovú adresu nakupujúceho uvedenú v registračnom formulári alebo v objednávke. Udelením takého súhlasu nie je podmienené zaslanie a vybavenie objednávky.

2.9. Kupujúci môže doručiť prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky predávajúcemu v lehote do 24 hodín od doručenia objednávky predávajúcemu oznámenie, že objednávku ruší. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť meno, e-mail, a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 7 dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.

3. Práva a povinnosti predávajúceho

3.1. Predávajúci je povinný:

 • dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu
 • zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR
 • odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (záručný list, dodací list, daňový doklad).

3.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

3.3. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v dohodnutej cene. Pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote 15 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

4. Práva a povinnosti kupujúceho

4.1. Kupujúci je povinný:

 • prevziať zakúpený alebo objednaný tovar
 • zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru
 • nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho
 • potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojim podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby a pečiatkou, ak je tá dostupná
 • kupujúci je povinný sa informovať o starostlivosti o zhotovený nábytok pri odovzdaní, alebo uvedenej na stránke https://drevodej.sk/udrzba-dreveneho-nabytku/

4.2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

5. Cena a platobné podmienky 

5.1. Ceny poskytovaných služieb sú stanovené na základe cenníka služieb platného v čase uzavretia alebo na základe osobitnej cenovej kalkulácie. 

5.2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru. 

5.3. Po uzavretí kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu predávajúcemu platbou bezhotovostným bankovým prevodom. Tovar zostáva do úplného zaplatenia kúpnej ceny vlastníctvom predávajúceho. 

5.4. Záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je splnený odovzdaním kúpnej ceny predávajúcemu. Pri úhrade bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, kupujúci uvedie ako variabilný symbol číslo faktúry, prípadne iného vystaveného dokladu. 

5.5. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

Bankové spojenie:
Banka: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK80 1100 0000 0029 1693 2333
BIC: TATRSKBX

5.6. Bankové poplatky pri úhrade zo zahraničia znáša kupujúci.

5.7. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu pri prevzatí tovaru, zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a kupujúci je v tomto prípade povinný uhradiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške zaplatenej zálohy, ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak. Nárok na náhradu škody tým nie je dotknutý.  

5.8. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu pri prevzatí tovaru, zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a zaplatená záloha na kúpnu cenu sa započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu, ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak. 

5.9. Náklady spojené s montážou a vynáškou nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť. 

5.10. Zmluvné strany postupujú pri vysporiadaní svojich daňových povinností podľa právnych predpisov platných v Slovenskej republike.

6. Dodacie podmienky

6.1. Predávajúci je povinný dodať tovar podľa špecifikácie dohodnutej v zmluve. 

6.2. Dodacia lehota, v ktorej je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar, je uvedená v potvrdení objednávky. Pokiaľ nie je v potvrdení objednávky uvedené inak, dodacia lehota je stanovená na základe ústnej alebo písomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim. Štandardná dodacia doba je 4-10 týždňov od potvrdenia objednávky predajcom a súčasne aj vyplatenia dohodnutej výšky zálohy. 

6.3. Miestom dodania je adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako miesto dodania a predávajúci ju ako miesto dodania potvrdil. 

6.4. Zobrazenie tovaru na akejkoľvek internetovej stráne, ktorú prevádzkuje predávajúci je len ilustračné. Zobrazenie farebných odtieňov je okrem iného závislé aj na kvalite používaného monitora, resp. iného vami používaného zariadenia. 

6.5. Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho a umiestnenými na internetovej stránke predávajúceho, sú nezáväznými údajmi. 

6.6. Záväzok predávajúceho dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru kupujúcemu alebo oprávnenej osobe v mieste dodania. 

6.7. Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar. V prípade porušenia tejto povinnosti bez existencie zákonných alebo zmluvne dohodnutých dôvodov vzniká predávajúcemu nárok na náhradu spôsobenej škody a ušlý zisk. Týmto ustanovením však nie je dotknuté právo kupujúceho domáhať sa nárokov z vád tovaru, ktoré má tento pri prevzatí.

6.8. Po dodaní tovaru, ktorý bol vyrobený na objednávku, už zákazník nemá právo na vrátenie tovaru bez udania dôvodu, pokiaľ boli dodržané podmienky zmluvy.

6.9. Záväzok predávajúceho dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak predávajúci bol pripravený odovzdať tovar kupujúcemu v dohodnutom mieste a čase, resp. ak mu v ňom umožní prevzatie tovaru, a kupujúci si tovar neprevzal z iných dôvodov ako sú dôvody na strane predávajúceho. 

6.10. V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti predávajúcemu späť, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a od kupujúceho požadovať náhradu nákladov na prepravu a balné súvisiace s neúspešným dodaním tovaru. 

6.11. Predávajúci vystaví a doručí faktúru kupujúcemu v súlade s platnými zákonmi SR. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s tým, aby faktúra bola poslaná spolu s tovarom alebo sprístupnená kupujúcemu elektronicky. Faktúra zároveň slúži ako dodací list aj záručný list.

7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare. 

7.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar a jeho prevzatím na dohodnutom mieste. 

7.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď kupujúci alebo tretia osoba splnomocnená kupujúcim prevezme tovar od predávajúceho alebo od jeho zástupcu, povereného doručiť tovar.

8. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie) 

8.1. Pri všetkých tovaroch kupovaných na základe občianskoprávnych vzťahov je záručná doba v súlade s právnymi predpismi SR štandardne 24 mesiacov, ak právne predpisy SR neustanovujú kratšiu dobu pre určité druhy tovaru. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu spotrebiteľovi za vady tovaru podľa ustanovení o Zodpovednosti za vady predajnej veci Občianskeho zákonníka. 

8.2. O zodpovednosti predávajúceho za chyby tovaru, podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv informuje spotrebiteľa v časti Reklamačný poriadok predávajúceho na stránke www.drevodej.sk

9. Vrátenie tovaru – odstúpenie od zmluvy

9.1. Ak predávajúci nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v objednávke, predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy ( stornovať objednávku). V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodov uvedených v tomto bode týchto reklamačných a obchodných podmienok, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy, prevodom na účet určený kupujúcim. 

9.2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust.§ 7 a nasl. Zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len “Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku”) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

9.3. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou vo forme riadne vyplneného formulára, ktorého vzor poskytne a umiestni predávajúci na internetovej stránke predávajúceho. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo doslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa ust. § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. 

9.4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa predchádzajúceho bodu týchto obchodných podmienok musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od kúpnej zmluvy, najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a /alebo poštovú adresu kupujúceho. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale. 

9.5. AK kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, ruší sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Od kupujúceho nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v ust. § 9 ods. 3, ust. § 10 ods. 3 a 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a došlo k úplnému poskytnutiu služby. 

9.6. Tovar musí byť vrátený nepoškodený, nepoužívaný, bez známok opotrebenia. Predávajúci vrátený tovar prekontroluje a preskúša. Pokiaľ bol tovar vrátený kupujúcemu nepoškodený neopotrebovaný, vráti predávajúci kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu tovaru v súlade s VOP a právnymi predpismi. Na základe tejto dohody sa kúpna cena vráti bankovým prevodom na pôvodný účet kupujúceho, ak sa strany nedohodnú inak. 

9.7. V prípade vrátenia poškodeného, používaného alebo opotrebovaného tovaru alebo tovaru bez sprievodných dokladov a príslušenstva je predávajúci oprávnený uplatniť si voči kupujúcemu náhradu škody, resp. iné zákonné nároky, ktoré je oprávnený započítať si oproti pohľadávke na vrátenie kúpnej ceny (s výnimkou tovaru vráteného z dôvodu preukázaných záručných vád).

9.8. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za tovar rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodneme na inom spôsobe vrátenia platieb bez toho, aby kupujúcemu v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky. 

9.9. V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, a tovar nie je skladovým artiklom výrobcu.
 • predaj tovaru, ktorý bol v čase po uzavretí zmluvy a prevzatí tovaru predávajúceho kupujúcemu zmontovaný, zložený alebo použitý takým spôsobom, že jeho opätovné uvedenie do pôvodného stavu predávajúcim nie je možné bez vynaloženia zvýšeného úsilia a zvýšených nákladov, napr. zložený alebo zmontovaný nábytok a pod.

9.10. Odstúpenie predávajúceho od zmluvy sa však nedotýka nároku predávajúceho na náhradu škody spočívajúcej v nákladoch vynaložených v súvislosti s márnym pokusom o dodanie tovaru kupujúcemu.

9.11. V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v bode 9.3. a 9.4. týchto VOP, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY


Komu Michael Hollý – Drevodej, SNP 3/20, 91601 Stará Turá, Slovenská republika

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar/číslo objednávky: …………………………………………………………

Dátum objednania/ dátum prijatia ………………………………………………………..………………………………………………………………………………………….

Meno a priezvisko spotrebiteľa ……………………………………………………….……………………………………………………….…………………………………………..

Adresa spotrebiteľa ……………………………………………………….……………………………………………………….…………………………………………………………………

 

 

10. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

10.1. Tovar musí byť zaslaný späť alebo osobne doručený na adresu predávajúceho najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak je tovar odoslaný späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

10.2. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. V prípade, že nedokáže tovar doručiť vlastnými prostriedkami, na požiadanie môže predávajúci zaistiť vyzdvihnutie tovaru, táto doprava tovaru späť je spoplatnená. 

10.3. Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

11. Alternatívne riešenie sporov

11.1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu ( e mailom na michael.holly@drevodej.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov ( ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z.

11.2. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona 391/2015 Z.z. 

11.3. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. 

11.4. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 100 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

12. Spracovanie osobných údajov

12.1. Samostatne zárobkovo činná osoba Michael Hollý – Drevodej, so sídlom SNP 3/20, 91601 Stará Turá, Slovenská republika ako prevádzkovateľ tejto webovej stránky, rešpektuje Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady(EÚ) 2016/679 (ďalej len ”nariadenia GDPR”) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len “zákon o ochrane osobných údajov“).

 • prevádzkovateľ dodržiava všetky podmienky ochrany osobných údajov a v zjednodušenej forme informuje dotknuté osoby o ich právach v týchto zásadách.
 • dotknutá osoba je fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú

12.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska, fakturačnú adresu, adresu dodania vrátane PSČ, číslo telefónu, e-mailovú adresu a číslo bankového účtu (v prípade stornovania alebo platby bankovým prevodom). V prípade ak predávajúci spracúva aj iné osobné údaje kupujúcich, spracúva ich v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Kupujúci poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu s kupujúcim a preto ju nebude možné s kupujúcim ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru, realizovanie marketingových aktivít, informovanie o akciách, novinkách a zľavách.

12.3. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje:

 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov ( po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu pre účely archivácie)
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracované na základe súhlasu
 • po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže

12.4. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prípadnej zvolenej prepravnej spoločnosti, ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákonu č. 18/2018 Z.z.

12.5. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pre ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných telefonických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinný dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom. 

12.6. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:

 • právo na informácie, ktorá je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami,
 • právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby – § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvane, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný email: michael.holly@drevodej.sk
 • právo na opravu osobných údajov – § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť údaje ak sú neaktuálne,
 • právo na vymazanie osobných údajov – § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom.
 • právo namietať spracovanie osobných údajov – § 27 Zákona,
 • právo na prenosnosť osobných údajov,
 • právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobných údajov.

12.7. V prípade, ak sú osobné údaje spracúvané na základe poskytnutia súhlasu s ich spracúvaním, svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite mažeme, ibaže by išlo o údaje, ktorých spracovanie nám ukladá zákon. Svoj súhlas so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu môže kupujúci kedykoľvek odvolať a to odhlásením sa z odberu noviniek. Od toho momentu vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na marketingové účely. 

Súbory cookies

12.8. Táto webová stránka zhromažďuje a uchováva údaje o používateľoch webu pre účely štatistiky, optimalizácie a marketingu, a to nástrojmi spoločnosti Google, prípadne iných. Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané vo vašom počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stánky a prispôsobenie zobrazenia stránok. Vďaka týmto súborom Vám dokážeme ponúknuť kvalitnejší obsah. Získané údaje sú anonymizované, t.j. nie je ich možné priradiť ku konkrétnemu používateľovi ani ním používateľa jednoznačne identifikovať.
Používaním stránky www.drevodej.sk vyjadrujte súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonávajte zmenu nastavení vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich web stránok, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies.

12.9. Bližšie informácie o zásadách zberu a spracovania osobných údajov spoločnosťou Google sa dočítate v článku: Ochrana súkromia.

Bližšie informácie o súboroch cookies sa dočítate na webovj stránke www.aboutcookies.org

12.10. Cookies sú malé textové súbory, ktoré ukladá webová lokalita vo vašom zariadení pri prezeraní webu. Do súborov cookies sa zaznamenávajú také údaje, ktoré uľahčujú používanie webovej stránky. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách, aby ste pri opakovanej návšteve webovej strány nemuseli niektoré údaje opätovne uvádzať. Analytické cookies sa používajú na zostavenie anonymných, súhrnných štatistík a prehľadov o používaní webovej lokality. Vďaka súborom cookies môžeme webové stránky optimalizovať a upravovať tak, aby sme zvýšili Váš užívateľský zážitok. 

12.11. Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie zastaviť priamo v nastaveniach internetového prehliadača. Ak chcete odmietnuť zbieranie súborov cookies nastavte si to vo svojom internetovom prehliadači.

13. Záverečné ustanovenia

13.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke predávajúceho. 

13.2. V prípade, ak je kúpna zmluva v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

13.3. V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za dobu používania sa považuje doba od doručenia tovaru kupujúcemu do dňa doručenia tovaru.

13.4. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.

13.5. Na vzťahy neupravené týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona č.22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č.128/2002 Z.z o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

13.6. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kupnej zmluvy.

13.7. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Tieto všobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 20.7.201 

1. Cena a platobné podmienky 

1.1. Ceny poskytovaných služieb sú stanovené na základe cenníka služieb platného v čase uzavretia, alebo na základe osobitnej cenovej kalkulácie. 

1.2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru. 

1.3. Po uzavretí kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu predávajúcemu platbou bezhotovostným bankovým prevodom. Tovar zostáva do úplného zaplatenia kúpnej ceny vlastníctvom predávajúceho. 

1.4. Záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je splnený odovzdaním kúpnej ceny predávajúcemu. Pri úhrade bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, kupujúci uvedie ako variabilný symbol číslo faktúry, prípadne iného vystaveného dokladu. 

1.5. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

Bankové spojenie:
Banka: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK80 1100 0000 0029 1693 2333
BIC: TATRSKBX

1.6. Bankové poplatky pri úhrade zo zahraničia znáša kupujúci.

1.7. V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy pred zaplatením celej kúpnej ceny, zmluvné strany sa dohodli, že zaplatená záloha na kúpnu cenu sa započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu, ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak. 

1.8. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu pri prevzatí tovaru, zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a zaplatená záloha na kúpnu cenu sa započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu, ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak. 

1.9. Náklady spojené s montážou a vynáškou nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť. 

1.10. Zmluvné strany postupujú pri vysporiadaní svojich daňových povinností podľa právnych predpisov platných v Slovenskej republike.

2. Dodacie podmienky

2.1. Predávajúci je povinný dodať tovar podľa špecifikácie dohodnutej v zmluve. 

2.2. Dodacia lehota, v ktorej je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar, je uvedená v potvrdení objednávky. Pokiaľ nie je v potvrdení objednávky uvedené inak, dodacia lehota je stanovená na základe ústnej alebo písomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim. Štandardná dodacia doba je 4-10 týždňov od potvrdenia objednávky predajcom a súčasne aj vyplatenia dohodnutej výšky zálohy. 

2.3. Miestom dodania je adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako miesto dodania a predávajúci ju ako miesto dodania potvrdil. 

2.4. Zobrazenie tovaru na akejkoľvek internetovej stráne, ktorú prevádzkuje predávajúci je len ilustračné. Zobrazenie farebných odtieňov je okrem iného závislé aj na kvalite používaného monitora, resp. iného Vami používaného zariadenia. 

2.5. Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho a umiestnenými na internetovej stránke predávajúceho, sú nezáväznými údajmi.
Záväzok predávajúceho dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru kupujúcemu alebo oprávnenej osobe v mieste dodania. 

2.6. Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar. V prípade porušenia tejto povinnosti vzniká predávajúcemu nárok na náhradu spôsobenej škody a ušlý zisk. 

2.7. Po dodaní tovaru už zákazník nemá právo na vrátenie tovaru, ktorý bol vyrobený na objednávku, pokiaľ boli dodržané podmienky zmluvy.

2.8. Záväzok predávajúceho dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak predávajúci bol pripravený odovzdať tovar kupujúcemu v dohodnutom mieste a čase, resp. ak mu v ňom umožní prevzatie tovaru, a kupujúci si tovar neprevzal z iných dôvodov ako sú dôvody na strane predávajúceho.
V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti predávajúcemu späť, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a od kupujúceho požadovať náhradu nákladov na prepravu a balné súvisiace s neúspešným dodaním tovaru. 

2.9. Predávajúci vystaví a doručí faktúru kupujúcemu v súlade s platnými zákonmi SR. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s tým, aby faktúra bola poslaná spolu s tovarom alebo sprístupnená kupujúcemu elektronicky. Faktúra zároveň slúži ako dodací list aj záručný list.

3. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare. 

3.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar a jeho prevzatím na dohodnutom mieste. 

3.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď kupujúci alebo tretia osoba splnomocnená kupujúcim prevezme tovar od predávajúceho alebo od jeho zástupcu, povereného doručiť tovar.

Je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodnách podmienok

1.1. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar/službu, ktorý bol zakúpený u SZČO Michael Hollý – Drevodej, a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe 24 mesiacov odo dňa zakúpenia tovaru/služby.

1.2. Kupujúci berie do úvahy, že produkt, ktorý nadobúda je vyrábaný z prírodných materiálov, čo znamená, že každý jeden vytvorený kus sa môže niečim líšiť.

1.3. Ku každému zakúpenému tovaru je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (predajný doklad), ktorá zároveň slúži ako záručný doklad.

1.4. Záručné doby začínajú plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim ( v zm. § 621 Občianskeho zákonníka).

1.5. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

 • nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,
 • neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
 • uplynutím záručnej doby tovaru,
 • mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
 • používaním tovaru v podmienkachm ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemikými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu, alebo nadmerným slnečným alebo UV žiarením,
 • neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
 • neodbornou alebo nesprávnou montážou či inštaláciou alebo uskladnením,
 • poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
 • chyby, ktoré vznikli bežným opotrebeným tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru,
 • vady vzniknuté v súvislosti s prirodzenými procesmi a pohybmi štruktúr dreva a nábytku,
 • použitím tovaru v rozpore s jeho účelom použitia alebo nedodržaním pravidiel používania, údržby, starostlivosti alebo skladovania,
 • poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
 • neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou elektrinou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
 • zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

1.6. Predávajúci vybavuje spotrebiteľské reklamácie v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 250/2007 Z.z. v platnom znení, Občianskym zákonníkom SR a platným právnymi predpismi. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za novú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci, alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide o odstrániteľné vady, Ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať ide o iné neodstrániteľné vady a kupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny tovaru. 

1.7. Pre uplatnenie reklamácie je potrebné vyplniť formulár na uplatnenie reklamácie a doručiť ho predávajúcemu. Podobu formulára určí predávajúci a jeho vzor umiestni na internetovej stánke. Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

 • doruženie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu,
 • doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu,

Reklamačné konaie tovaru, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu a ktorý je pevne zabudovaný začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

 • doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu,
 • vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru osobou, ktorá o obhliadke vydá kupujúcemu písomné potvrdenie,

Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar je nutné doručiť do sídla predávajúceho, ak predávajúci alebo určená odoba neurčí inak.

Predávajúci má právo vadu odstrániť opravou/úpravou daného diela, alebo vyplatením adekvátnej čiastky daného diela. V momente odoslania finančnej náhrady na účet kupujúceho sa bude reklamácia považovať za uzavretú. 

1.8. Predávajúci vydá doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa a právnymi predpismi. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že doklad o uplatnení reklamácie a vybavení reklamácie bude doručený kupujúcemu v súlade s právnymi predpismi. Pri ukončení reklamačného konania, ako aj na základe výzvy predávajúceho je kupujúci povinný v lehote 15 dní si prevziať od predávajúceho reklamovaný tovar, ak reklamácia bola vybavená formou opravy, zľavy, výmenou tovaru (nový tovar) alebo zamietnutím reklamácie. Sťažnosti a podnety spotrebiteľov je možné adresovať na adresu sídla predávajúceho. 

1.9. V prípade akceptovania reklamovaného tovaru alebo služby má zákazník nárok na bezplatnú opravu výrobku, alebo opravu/úpravu chybne poskytnutej služby, dodanie nového a bezchybného výrobku,
v prípade odstúpenia od zmluvy finančné vysporiadanie (vyplatením na účet).

1.10. Pri neopodstatnemom výjazde k reklamácii má predávajúci právo požadovať od kupujúceho poplatok vo výške nákladov spojených s výjazdom.

1.11. Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou, finančnou kompenzáciou, alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

1.12. Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných pomienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predhádzajúceho upozornenia kupujúceho.

1. Alternatívne riešenie sporov

1.1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu ( e-mailom na michael.holly@drevodej.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov ( ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z.

1.2. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona 391/2015 Z.z. 

1.3. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. 

1.4. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 100 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

1. Spracovanie osobných údajov

1.1. Samostatne zárobkovo činná osoba Michael Hollý – Drevodej, so sídlom SNP 3/20, 91601 Stará Turá, Slovenská republika ako prevádzkovateľ tejto webovej stránky, rešpektuje Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady(EÚ) 2016/679 (ďalej len ”nariadenia GDPR”) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len “zákon o ochrane osobných údajov“).

 • prevádzkovateľ dodržiava všetky podmienky ochrany osobných údajov a v zjednodušenej forme informuje dotknuté osoby o ich právach v týchto zásadách.
 • dotknutá osoba je fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú

1.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska, fakturačnú adresu, adresu dodania vrátane PSČ, číslo telefónu, e-mailovú adresu a číslo bankového účtu (v prípade stornovania alebo platby bankovým prevodom). V prípade ak predávajúci spracúva aj iné osobné údaje kupujúcich, spracúva ich v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Kupujúci poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu s kupujúcim a preto ju nebude možné s kupujúcim ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru, realizovanie marketingových aktivít, informovanie o akciách, novinkách a zľavách.

1.3. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje:

 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov ( po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu pre účely archivácie)
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracované na základe súhlasu

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

1.4. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prípadnej zvolenej prepravnej spoločnosti, ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákonu č. 18/2018 Z.z.

1.5. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných telefonických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinný dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu osobným údajom. 

1.6. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:

 • právo na informácie, ktorá je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami,
 • právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby – § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvane, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný email: michael.holly@drevodej.sk
 • právo na opravu osobných údajov – § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť údaje ak sú neaktuálne,
 • právo na vymazanie osobných údajov – § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom.
 • právo namietať spracovanie osobných údajov – § 27 Zákona,
 • právo na prenosnosť osobných údajov,
 • právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobných údajov.

1.7. V prípade, ak sú osobné údaje spracúvané na základe poskytnutia súhlasu s ich spracúvaním, svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite mažeme, ibaže by išlo o údaje, ktorých spracovanie nám ukladá zákon. Svoj súhlas so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu môže kupujúci kedykoľvek odvolať a to odhlásením sa z odberu noviniek. Od toho momentu vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na marketingové účely

Súbory cookies

1.8. Táto webová stránka zhromažďuje a uchováva údaje o používateľoch webu pre účely štatistiky, optimalizácie a marketingu, a to nástrojmi spoločnosti Google, prípadne iných. Cookies sú textové súbory, ktoré súukladané vo vašom počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stánky a prispôsobenie zobrazenia stránok a vďaka týmto súborom vám dokážeme ponúknuť kvalitnejší obsah. Získané údaje sú anonymizované, t.j. nie je ich možné priradiť ku konkrétnemu používateľovi ani ním používateľa jednoznačne identifikovať.
Používaním stránky www.drevodej.sk vyjadrujte súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavení vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich web stránok, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies.

1.9. Bližšie informácie o zásadách zberu a spracovania osobných údajov spoločnosťou Google sa dočítate v článku: Ochrana súkromia.

Bližšie informácie o súboroch cookies sa dočítate na webovj stránke www.aboutcookies.org

1.10. Cookies sú malé textové súbory, ktoré ukladá webová lokalita vo vašom zariadení pri prezeraní webu. Do súborov cookies sa zaznamenávajú také údaje, ktoré uľahčujú používanie webovej stránky. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách, aby ste pri opakovanej návšteve webovej strány nemuseli niektoré údaje opätovne uvádzať. Analytické cookies sa používajú na zostavenie anonymných, súhrnných štatistík a prehľadov o používaní webovej lokality. Vďaka súborom cookies môžeme webové stránky optimalizovať a upravovať tak, aby sme zvýšili Váš užívateľský zážitok. 

1.11. Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie zastaviť priamo v nastaveniach internetového prehliadača. Ak chcete odmietnuť zbieranie súborov cookies nastavte si to vo svojom internetovom prehliadači.